Tin Hoạt động >> Chính trị

Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

18/01/2019 03:03:50 Xem cỡ chữ Google

Chiều 14/01/2019, tại Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái - đơn vị Trưởng Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nông Thị Kim Cúc - Phó trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, các đơn vị trong Khối đã hưởng ứng tích nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái năm 2018 với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt thi đua thực hiện thắng lợi “Năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm” và “3 khâu đột phá” trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018”,  bám sát chủ đề do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, các đơn vị trong Khối đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua xuyên suốt trong năm, phát động thi đua theo chuyên đề gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)”, đồng thời triển khai các văn bản qui phạm pháp luật về công tác Thi đua khen thưởng đến toàn thể CBCC trong mỗi đơn vị.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương và sự phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh và cơ sở, các đơn vị trong Khối đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong  trào thi đua yêu nước và đạt được kết quả năm 2018, cụ thể. Đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế; Luật hôn nhân và gia đình; các chương trình, dự án, chính sách dân tộc hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ... tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Các chỉ tiêu nhiệm vụ của Khối đều đạt và vượt kế hoạchđề ra như: Ban Dân tộc đã thực hiện Chương trình 135 đã xây dựng 201 công trình cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, giá trị thực hiện đạt 113,15% KH; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn gồm: giống cây lương thực, cây ăn quả, giống vật nuôi... giá trị thực hiện đạt 108,62%KH. Thực hiện chính sách đối với 1.158 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, tổ chức thành công Hội nghị tuyên dương 120 đại biểu Người có uy tín tiêu biểu, khen thưởng cho 29 đại biểu người có uy tín thật sự tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về lĩnh vực văn hóa, y tế, Giáo dục và Đào tạo; thông tin truyền thông, phát thanh truyền hình: Đến nay tỷ lệ gia đình đạt chuẩn Văn hóa 76,2% (đạt 100,3% KH); tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn Văn hóa 80% (đạt 101% KH); tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn Văn hóa 58% (đạt 100% KH); đạt 333 tỷ động doanh thu du lịch và các dịch vụ lưu trú đạt 117%KH. Cơ sở vật chất đầu tư cho giáo dục tiếp tục được đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong địa bàn toàn tỉnh, tổng số trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 185 trường = 108,8% KH, tăng 14,2% so với năm 2017; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tại 180 xã, phường, thị trấn đối với giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổi cập giáo dục tiêu học mức độ 3, 179 xã, phường, thị trấn phổ cập giáo dục mức độ 1; Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả, chính sách bảo hiểm y tế đối với người nghèo, hộ gia đình chính sách ở vùng ĐBKK được triển khai đầy đủ, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đầy đủ đạt 98,6% = 100% KH; toàn tỉnh có 16 xã, phường đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế vượt 06 xã so với chỉ tiêu đặt ra. Công tác thông tin, truyền thông, phát thanh - truyền hình được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các lễ hội...được tuyên truyền sâu rộng đến tận vùng sâu vùng xa. Nâng cao chất lượng phát sóng truyền hình, duy trì, đổi mới nâng cao thời lượng phát thanh bằng tiếng dân tộc đạt 2.498 giờ đạt 101% KH, thời lượng truyền hình bằng tiếng dân tộc đạt 384 giờ đạt 100% KH,  tỷ lệ hộ được nghe, xem phát thanh - truyền hình đạt 97,5% (đạt 100%KH); tỷ lệ phủ sóng phát thanh mặt đất trên địa bàn tỉnh đạt 89% (đạt 100% KH); sản lượng phát hành báo chí đến hết tháng 11 năm 2018 đạt 113% KH. Giải quyết việc làm cho 18.350/18.000 lao động đạt 101,94% so với KH; tuyển mới đào tạo nghề: 16.825/15.800 người đạt 106,5% KH; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 4,29%/4% (đạt 107% KH). Về Bảo hiểm xã hội, tổng số thu toàn tỉnh đạt 1.487,457 tỷ đồng đạt 100,9%KH, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 53.496 người đạt 100,5% KH tổng số người tham gia bảo hiểm y tế 788.882 người đạt 101,4% KH; tỷ lệ bao phủ đạt 96% (vượt 6,5% so với tỷ lệ Thủ tướng Chính phủ giao; vượt 5,8% so với tỷ lệ UBND tỉnh giao). Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; chính sách đối với người có công; gia đình chính sách... được triển khai đầy đủ, kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng. Công tác phát hiện, bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến đã được quan tâm triển khai thực hiện sâu rộng, nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, nhân rộng.  

Hội nghị đã tiến hành chấm điểm, thảo luận, bỏ phiếu suy tôn tập thể Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh. Suy tôn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh làm trưởng Khối giao ước thi đua các cơ quan văn hóa xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị Phó Trưởng khối năm 2019.  Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa các đơn vị trong Khối và giao nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông đơn vị Trưởng Khối năm 2019.

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2019

Phát huy những thành tích đạt được, với tinh thần đoàn kết, phối hợp giữa các đơn vị, Hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019, nội dung thi đua gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức trong mỗi đơn vị tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh, ngành phát động; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Luật Thi đua - Khen thưởng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính phủ và UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy chế dân chủ ở cơ sở... Khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến....

Bàn giao Sổ ký kết giao ước thi đua cho Sở Thông tin và Truyền thông đơn vị trưởng Khối năm 2019

 

Phương Lan

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h