Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng

09/09/2021 02:10:32 Xem cỡ chữ Google

Ngày 07/9/2021 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho 97 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Với thời gian 02 ngày Hội nghị đã được các báo cáo viên là lãnh đạo Ban Dân tộc, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, lãnh đạo phòng Tư pháp huyện, truyền tải các nội dung: Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 -NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; các đề án, chính sách của Trung ương, tỉnh đang thực hiện trên bàn tỉnh Yên Bái; Giới thiệu một số nội dung của Luật Hôn nhân và gia đình; Luật đất đai; Luật bình đẳng giới; trao đổi các vấn đề thực tiễn liên quan đến các bộ luật nói trên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tình hình thời sự, chính trị trong nước, quốc tế, những vấn đề cần quan tâm, chỉ đạo trên địa bàn huyện; Thông báo nhanh kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động của người có uy tín; giải đáp, trao đổi những nội dung chuyên đề và thực tiễn về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

 

 

Chuyên viên phòng Chính sách Tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh

                                                                                            Triệu Bảo Lâm

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h