Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng tại thị xã Nghĩa Lộ

11/09/2021 09:00:19 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 29/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, học tập kinh nghiệm cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 10/9/2021 Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho 92 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. 

Với thời gian 02 ngày Hội nghị đã được các báo cáo viên là lãnh đạo Ban Dân tộc, sở Tư pháp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ truyền tải các nội dung: Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24 -NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; các đề án, chính sách của Trung ương, tỉnh đang thực hiện trên bàn tỉnh Yên Bái; Giới thiệu một số nội dung của Luật Hôn nhân và gia đình; Luật đất đai; Luật bình đẳng giới; trao đổi các vấn đề thực tiễn liên quan đến các bộ luật nói trên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Nghĩa Lộ; tình hình thời sự, chính trị trong nước, quốc tế, những vấn đề cần quan tâm, chỉ đạo trên địa bàn thị xã; Thông báo nhanh kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021 và Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 8/9/2021của UBND tỉnh Yên Bái Ban hành Tiêu chí tạm thời đánh giá “Gia đình hạnh phúc”, “ Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh Yên Bái; giải đáp, trao đổi ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc./.

                                                           Chuyên viên phòng CSTT Ban Dân tộc tỉnh

Triệu Bảo Lâm

                                                              

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h