Tin Hoạt động >> Chính sách dân tộc

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật,quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng tại huyện Trạm Tấu

17/09/2021 08:14:30 Xem cỡ chữ Google

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho  đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 12 xã, thị trấn huyện Trạm Tấu.

Với thời gian 02 ngày Hội nghị đại biểu đã được các báo cáo viên là lãnh đạo Ban Dân tộc, lãnh đạo huyện Trạm Tấu, lãnh đạo phòng Tư pháp huyện, truyền tải các nội dung: Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24 -NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa 14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; chỉ tiêu giảm sinh 0.3‰ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái, Chương trình hành động số 02/CTr - UBND ngày 15/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021 và Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 8/9/2021của UBND tỉnh Yên Bái Ban hành Tiêu chí tạm thời đánh giá “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh Yên Bái; các đề án, chính sách của Trung ương, tỉnh đang thực hiện trên bàn tỉnh Yên Bái; giới thiệu một số nội dung của Luật Hôn nhân và gia đình; Luật đất đai; Luật bình đẳng giới; trao đổi các vấn đề thực tiễn liên quan đến các bộ luật nói trên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tình hình thời sự, chính trị trong nước, Quốc tế, những vấn đề cần quan tâm, chỉ đạo trên địa bàn huyện; thông báo nhanh kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong quá trình diễn ra Hội nghị các đại biểu người có uy tín ở các thôn, bản, tổ dân phố đã tích cực thảo luận, chia sẻ về những kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, dần đẩy lùi một số tập quán lạc hậu, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Phó trưởng phòng Chính sách, tuyên truyền

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

 

 

 

 

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h