Tin Hoạt động >> Cải cách hành chính

BAN DÂN TỘC TỈNH YÊN BÁI Tích cực triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính

20/06/2024 04:12:27 Xem cỡ chữ Google
Tích cực triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính

Xác định cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng là một trong số những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời để thực hiện tốt Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm thực hiện của Ban.

Thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thuộc lĩnh vực công tác Dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Từ năm 2021 đến năm 2023, Ban Dân tộc có 02 thủ tục hành chính: (1) công nhận người có uỷ tín trong trong đồng bào dân tộc thiểu số; (2) đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tất cả các thủ tục hành chính đều được thực hiện dịch vụ công toàn trình. Trong 3 năm, Ban Dân tộc tỉnh đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết 262 hồ sơ liên quan đến 2 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị (trong đó, Năm 2021: 63 hồ sơ; Năm 2022: 103 hồ sơ; Năm 2023: 96 hồ sơ). 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trong hạn.

Việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Dân tộc được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định góp phần thực hiện tốt quản lý nhà nước về công tác dân tộc và công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Năm 2024, 02 thủ tục hành chính đã được phân cấp cho UBND cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ sở.

Phạm Thị Diệu Huyền - Chuyên viên Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h