Tin Hoạt động >> Cải cách hành chính

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính năm 2024

02/07/2024 04:26:00 Xem cỡ chữ Google
Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính năm 2024

Sáng ngày 19/6/2024, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong công tác thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023.

Đồng chí Trần Xuân Thủy - Trưởng Ban dân tộc chủ trì hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban, các đồng chí Trưởng, phó các phòng chuyên môn trực thuộc Ban, các thành viên, tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC của Ban.

 

Năm 2023, Ban Dân tộc đã triển khai công tác cải cách hành chính đồng bộ, thống nhất trên cơ sở bám sát Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023. Công tác cải cách hành chính được lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo thực hiện, các phòng chuyên môn chủ động triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Phổ biến, quán triệt kịp thời đến cán bộ, công chức trong cơ quan về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính được duy trì niêm yết theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC; thực hiện công khai, minh bạch tài chính theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; tiếp tục duy trì, cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động.

Kết quả đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Ban vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác tham mưu của các phòng chức năng có việc chưa quyết liệt, kịp thời; công tác tuyên truyền về CCHC chưa phong phú, hấp dẫn, chưa có nhiều sáng kiến trong thực hiện CCHC trong cơ quan.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của từng phòng chuyên môn, cá nhân để từ đó đề ra giải pháp khắc phục, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2024. Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Thủy - Trưởng Ban nhấn mạnh cần khẩn trương tập trung triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Ban hành kế hoạch chi tiết, cụ thể, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng cá nhân khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác CCHC năm 2023.

Tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thức, đảm bảo dễ tiếp cận, dễ hiểu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và tổ chức về CCHC. Lồng ghép tuyên truyền CCHC với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tích cực truyền thông công tác CCHC, viết tin, bài viết, ảnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Trang Thông tin điện tử của cơ quan, Facebook, Zalo,...; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về CCHC, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng CBCC về nhiệm vụ CCHC.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của mỗi công chức, người lao động. Nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá và có biện pháp xử lý đối với những tập thể, cá nhân không đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc, nhất là những công việc đã được chỉ đạo, đôn đốc nhiều lần. Điều chỉnh bổ sung qui chế đánh giá công chức có biểu hiện trây ỳ, né tránh, đùn đẩy trong thi hành nhiệm vụ ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”; thực hiện nghiêm các qui định theo tinh thần Chỉ thị 46-CT/TU ngày 03/4/2024 của BTV TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ. Đề xuất các sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, được cấp có thẩm quyền công nhận; Gắn cải cách hành chính với thi đua khen thưởng của cơ quan.

Kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC; đôn đốc công chức cập nhật đầy đủ dữ liệu thông tin trên hệ thống Phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh./.

 

Phạm Thị Diệu Huyền - Chuyên viên Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h