Tin Hoạt động >> Chương trình, dự án

Phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước

14/11/2017 09:50:20 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017-2020 và năm 2017.

Ngày 13/11/2017, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn cho 66 đại biểu là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở thôn, bản và cộng đồng người dân trên địa bàn 8 xã thuộc huyện Trấn Yên và Lục Yên với một số nội dung trọng tâm đó là:

Về Công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020: Giới thiệu các nội dung:

 Các chủ trương của Đảng về công tác dân tộc; Hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020; Công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay; Tổ chức, thực hiện Chương trình, Dự án vùng dân tộc thiểu số; Công tác giám sát thực hiện Chương trình, Dự án của cấp xã; Công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay; Phát huy vai trò người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Về Chương trình 135 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020:  Giới thiệu các nội dung:

Mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng Chương trình; Những nội dung cơ bản của Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; Trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng và người dân trong thực hiện, kiểm tra, giám sát chương trình...

Đây là những nội dung hết sức cơ bản, quan trọng giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở nhất là ở thôn, bản, cộng đồng người dân nâng cao năng lực để tổ chức triển khai thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các chương trình, dự án chính sách dân tộc ở địa phương một cách đầy đủ, đạt hiệu quả.

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng A Câu - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các học viên tích cực thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi tập huấn; đồng thời thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động thực tiễn của địa phương để cùng với giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy nhiều kinh nghiệm, kiến thức, thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị được phân công.

Những kiến thức được cung cấp, bồi dưỡng là nền tảng, làm cơ sở để cán bộ thôn, bản và cộng đồng phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chính sách dân tộc của đảng và nhà nước ở cơ sở, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng bền vững trên quê hương, địa phương mỗi học viên nói riêng và trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung./.

Đỗ Nam

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h