Tin Hoạt động >> Chương trình, dự án

Yên Bái triển khai thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018

15/06/2018 10:06:12 Xem cỡ chữ Google

09/06/2018 08:34:45Xem cỡ chữGoogle

CTTĐT – UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018 tỉnh Yên Bái.

Chương trình 135 giúp người dân xóa đói giảm nghèo

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018 tỉnh Yên Bái phải được thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, mục tiêu của dự án, xuất phát từ nhu cầu thực tế của cơ sở và người dân để mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời phải truyền tải kịp thời các chế độ, chính sách đang thực hiện và những quy định mới, phương pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình, chính sách giảm nghèo nói chung, Chương trình 135 nói riêng sát với tình hình thực tế của địa phương.

Trong năm 2018, tỉnh sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng theo 2 chuyên đề gồm Nghiệp vụ Quản lý tài chính, tài sản nhà nước và dự án cấp xã, hướng dẫn thanh quyết toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp Chương trình 135 cho đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã. Tập huấn quy trình triển khai thực hiện các tiểu dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 cho đối tượng là cán bộ chủ chốt ở thôn, bản và cộng đồng.

Đồng thời tổ chức 02 đoàn công tác đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, chỉ đạo, thực hiện Chương trình 135, các mô hình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả và mô hình huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng tại một số địa phương trong nước. Thành phần gồm đại diện một số ngành thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh, cấp huyện; đại diện cán bộ công chức một số xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc làm Chủ đầu tư dự án căn cứ vào thành phần, số lượng, nội dung chuyên đề tập huấn cho từng đối tượng, nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng của các huyện, thị xã, tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với các đơn vị có đủ năng lực để thực hiện việc tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng đảm bảo đúng mục đích, nội dung, yêu cầu của dự án. Lập dự toán kinh phí tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các đoàn thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm gửi Sở Tài chính thẩm định; Quyết định phê duyệt dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh và các ngành liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Dân tộc triển khai thực hiện Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018.

UBND các huyện, thị xã phối hợp cùng Ban Dân tộc chỉ đạo Phòng Dân tộc và các phòng, ban chuyên môn của huyện, thị xã và UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện mở các lớp tập huấn trên địa bàn; triệu tập, tạo điều kiện cho các đối tượng tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, thăm quan học tập mô hình.

Ban Biên tập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h