Tin Hoạt động >> Cải cách hành chính

BAN DÂN TỘC TỈNH YÊN BÁI Triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ bảy ngày 02/02/2024

02/04/2024 02:39:48 Xem cỡ chữ Google
Triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 619/UBND-NC ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ bảy, ngày 02/02/2024. Ban Dân tộc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức quán triệt, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) được giao tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác CCHC nhà nước năm 2024 và Kế hoạch số 04 /KH-BDT ngày 08/01/2024 của Ban Dân tộc về triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024.

Rà soát, đánh giá lại toàn bộ các lĩnh vực về công tác CCHC khắc phục những nhiệm vụ còn tồn tại, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2024 của Ban. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như của Lãnh đạo Ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt các quy định có liên quan đến cán bộ, công chức cũng như quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống thất thoát, tiêu cực, lãng phí trong sử dụng nguồn kinh phí và tài chính công. Hoàn thiện hệ thống mạng, máy móc thiết bị phục vụ thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu của ngành phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban./.

Phạm Thị Diệu Huyền - Chuyên viên Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h