Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ IV năm 2024

17/01/2024 10:36:46 Xem cỡ chữ Google
Tỉnh Yên Bái thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ IV năm 2024. Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số năm 2024 cấp huyện; Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ IV năm 2024; Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện kế hoạch Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ IV năm 2024; Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo công việc đại hội. Các thành viên Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình để chỉ đạo lĩnh vực công tác ngành liên quan đến đại hội.

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số ở cấp tỉnh và cấp huyện lần thứ IV năm 2024. Theo dõi, tổng hợp kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh báo cáo Trưởng ban chỉ đạo và Uỷ ban Dân tộc. Chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024, thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

Theo http://www.yenbai.gov.vn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h