Tin Hoạt động >> Cải cách hành chính

Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

06/06/2024 03:17:02 Xem cỡ chữ Google

Bộ Thông tin Truyền thông xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024 nhằm thực hiện đánh giá các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024 bao gồm 06 nhóm tiêu chí đánh giá với tổng điểm 100, cụ thể như sau:

1- Nhóm tiêu chí đánh giá chức năng (50 điểm).

2- Nhóm tiêu chí đánh giá cấu trúc, bố cục (5 điểm).

3- Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu năng (20 điểm).

4- Nhóm tiêu chí đánh giá an toàn thông tin (15 điểm).

5- Nhóm tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện (5 điểm).

6- Nhóm tiêu chí đánh giá kết nối với Hệ thống EMC (5 điểm).

Kết quả đánh giá chất lượng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bộ, ngành, địa phương được chia thành 05 mức độ như sau:

Mức độ A: Từ 90 điểm đến 100 điểm

Mức độ B: Từ 80 đến 89 điểm

Mức độ C: Từ 65 đến 79 điểm

Mức độ D: Từ 50 đến 64 điểm

Mức độ E: Dưới 50 điểm.

Phạm Thị Diệu Huyền - Chuyên viên Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h