Tin Hoạt động >> Cải cách hành chính

Kế hoạch thực hiện xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

06/06/2024 03:20:54 Xem cỡ chữ Google

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vừa ký Quyết định số 34/QĐ-TCT ngày 12/3/2024 ban hành Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác để thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các thành viên Tổ công tác, Thường trực Tổ công tác và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 11/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1582/QĐ-TTg ngày 7/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tưóng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, chất lượng Kế hoạch triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Khắc phục các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo

Theo Kế hoạch, các cơ quan chức năng liên quan thực hiện các hoạt động sau: Tổ chức tổng kết hoạt động rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15; tiếp thu, khắc phục các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập theo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và xem xét, xử lý kết quả rà soát.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã ký Quyết định số 35/QĐ-TCT phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ công tác, Thường trực Tổ công tác và các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Chinhphu.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h