Tin Hoạt động >> Chương trình, dự án

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái Tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

08/01/2024 03:56:26 Xem cỡ chữ Google
Ngày 05/01/2024, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái Trần Xuân Thủy đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí Phó Trưởng ban: Đỗ Quang Vịnh, Vàng A Rùa đồng chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Ban, Phòng Dân tộc các huyện, Văn phòng HĐND-UBND thị xã Nghĩa Lộ.

Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2023 đánh giá, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thị xã, Ban Dân tộc đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tham mưu quản lý nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đảm bảo, góp phần ổn định tư tưởng, đời sống, an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số không có vấn đề nổi cộm, vụ việc phức tạp xảy ra.

Công chức Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc các huyện, Văn phòng HĐND&UBND thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều cố gắng, tích cực trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác phối hợp có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo sát sao các Phòng chuyên môn thuộc Ban, Phòng Dân tộc cấp huyện chủ động, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chương trình dự án, chính sách dân tộc của trung ương, của tỉnh ở vùng dân tộc thiểu số, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao tại CTHĐ số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy và CTHĐ số 02/CTr-UBND 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có 01 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu 140%. Hoàn thành trong hạn 26/26 nhiệm vụ được giao trên hệ thống giám sát của UBND tỉnh.

Phòng Dân tộc cấp huyện đã tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023; tham mưu ban hành các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn.

Tuy nhiên, đến nay, thực trạng kinh tế và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Theo kết quả rà soát, số hộ nghèo toàn tỉnh Yên Bái năm 2023 là 20.222 hộ (giảm 8.221 hộ so với năm 2022) chiếm tỷ lệ 9,16% tổng số hộ toàn tỉnh, trong đó số hộ nghèo dân tộc thiểu số là 17.716 hộ (giảm 6.977 hộ so với năm 2022) chiếm tỷ lệ 87,6% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Vẫn còn tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, di cư tự phát, xuất cảnh trái phép, tái trồng cây thuốc phiện, tảo hôn, sinh con thứ ba... Tiến độ giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn chậm. Có địa phương chưa thực sự quan tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Hội nghị sơ kết, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung làm rõ thêm những vấn đề về tình hình kinh tế xã hội, giảm nghèo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh; đánh giá sâu về kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đặc biệt là các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... từ đó phân tích làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề ra những giải pháp, biện pháp phù hợp khắc phục, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trong năm 2024.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trần Xuân Thủy ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận, đề xuất tâm huyết của các đại biểu, đồng thời cho biết Ban Dân tộc sẽ tiếp thu, xác định các giải pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ trọng tâm công tác công tác dân tộc năm 2024.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2024, yêu cầu các đồng chí triển khai thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, về quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các bộ ngành trung ương có liên quan đến công tác dân tộc. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại CTHĐ số 188-CTr/TU của Tỉnh ủy và CTHĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2024.

Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đến đồng bào DTTS; kịp thời xử lý, báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường,...trên địa bàn, không để bị động bất ngờ.

Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong công tác tuyên truyền vận động, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chính sách dân tộc.

Tham mưu với tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh thực hiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ưu tiên tập trung cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn; thực hiện nghiêm túc việc công khai các chính sách, chương trình, dự án, vốn đầu tư... tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào DTTS; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách dân tộc; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện ở cơ sở; xây dựng các chính sách mới phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của tỉnh.

Thứ hai, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG DTTS&MN sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021.

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023 - 2025”.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ tư, năm 2023. Đôn đốc, kiểm tra các địa phương triển khai tổ chức thành công Đại hội Dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ IV đúng tiến độ, đạt mục tiêu. 

Thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại các kỳ họp; xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

 

 

Hà Phương Ngọc - Chuyên viên Văn phòng

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h